Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

363 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

787 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

1.6 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, jako niespełniającego wymagań formalnych

2.1 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Książki w Gościnie

2.3 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemniki oraz szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych na terenie Gminy Gościno

1.4 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

432 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

354 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościno

507 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gościno

384 KBPobierz

Protokół z sesji

0.9 MBPobierz