Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

   


Gościno, 2019-09-10

Zamawiający:
Gmina Gościno

ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/KOLEKTORY - GOŚCINO/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami poprzez budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w miejscowości Gościno"

numer ogłoszenia: 590616-N-2019 z dnia 28.08.2019r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

PYTANIA z dnia 09.09.2019r.

PYTANIE 1:
Prosimy o zamieszczenie projektu wylotu do rzeki dla kolektora PP1000.
ODPOWIEDŹ:
Rysunek wylotu znajduje sie w zamieszczonej na BIP dokumentacji. Wylot zgodnie z rys. nr 3 w projekcie ul. Kościelna, należy dostosować do przekroju 1000mm.

PYTANIE 2:
Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany kolektor DN 600? W części opisowej projektu jest rura PVC SN8 DN600/630x18,5, w przedmiarze rura DN 0,60 X-Stream PP, w SIWZ rura polipropylenowa DN 600/630.
ODPOWIEDŹ:
Należy użyć rury, jak w projekcie: PVC SN8 DN600/630x18,5.

PYTANIE 3:
Prosimy potwierdzić czy przejście kolektorem deszczowym DN600 pod jezdnią ul. Brylantowej należy wykonać przeciskiem w rurze osłonowej stalowej. Czy  zamawiający dopuszcza przekroczenie jezdni ul. Brylantowej wykopem otwartym z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni asfaltowej po trasie wykopu?
ODPOWIEDŹ:
Przejście przez drogę, wykop otwarty z odtworzeniem.

PYTANIE 4:
Prosimy o zamieszczenie opracowania geologicznego dla posadowienia kolektorów.
ODPOWIEDŹ:
Nie dotyczy.

PYTANIE 5:
Prosimy o zamieszczenie rysunku - schematu kaskady dla studni: S13, S15, S16, S21, S22, S23, S24.
ODPOWIEDŹ:
Rysunki kaskady są zamieszczone na profilu kolektora w dokumentacji projektowej zamieszczonej na BIP.

PYTANIE 6:
Czy zamawiający dopuszcza zamianę projektowanych studni betonowych DN1600 na studnie betonowe DN1500, ze względu na ich większą dostępność i szybszy czas realizacji?
ODPOWIEDŹ:
Nie, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

PYTANIE 7:
Czy zamawiający posiada (o ile są wymagane) pozwolenia na wycinkę drzew i zakrzaczeń znajdujących się na trasie kolektora DN600 na odcinku S17 – S20 oraz na trasie kolektora DN800 na odcinku S6 - W?
ODPOWIEDŹ:
Projektowane prace budowlane nie wymagają pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, w oparciu o treść przepisów zawartych w art.83e ust. 1 p. 4 Ustawy o Ochronie Przyrody.

PYTANIE 8:
Czy zamawiający usunie drzewa i zakrzaczenia na trasie kolektora DN600 i DN800, czy też koszt wycinki należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie?
ODPOWIEDŹ:
Nie, traktować jako wykop.

PYTANIE 9:
W czasie wizji lokalnej w terenie w rejonie wylotu do rzeki Gościanki kolektora DN 1000 napotkaliśmy dwa istniejące wyloty do rzeki kolektorów betonowych.  Plan zagospodarowania terenu uwzględnia tylko jeden z nich oznaczony jako ks500-n. Czy zamawiający posiada wiedzę odnośnie drugiego kolektora betonowego, jego przeznaczenia i ewentualnych kolizji i trudności wykonawczych przy realizacji budowy kolektora DN1000?
ODPOWIEDŹ:
Przebudowywać należy tyko jeden wylot,  rura 1000 mm.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki