Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Kołobrzeg, dnia 01 sierpnia 2019 r.

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

B.6740.00290.2019

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31 lipca 2019 r. na wniosek:

Ferma Drobiu Popowo Sp. z o.o.
Nowy Dwór 3, 64-930 Szydłowo;

została wydana decyzja nr 00617/2019 o pozwoleniu na

budowę obejmujące rozbudowę Fermy Brojlerów Kurzych - budowę czterech budynków inwentarskich - kurników, każdy ze zbiornikiem ścieków o poj. 30 m 3 i dwoma silosami na paszę o poj. o 39,80 m3; odkrytego zbiornika wód deszczowych o poj. 250 m3 z dwoma punktami poboru wody na działce nr 41, obręb Pobłocie Małe, Gościno (obszar wiejski).

Jednocześnie informuję, iż w związku z wydaniem ww. decyzji o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, które są wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6, pokój 28 w terminie 21 dni od dnia ukazania się tej informacji (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 730 - 1500).

INFORMACJA

255 KBPobierz