Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Siemyśl, 31 lipca 2019 r.

WÓJT GMINY SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl

ITRIII.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.)

Wójt Gminy Siemyśl podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2019 r. wydana została decyzja nr 005/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stacją transformatorową na działkach nr 419, 336, 359/1, 422/3, obręb Unieradz, gmina Siemyśl i na działkach nr 1/1, 3, 21, obręb Pławęcino, gmina Gościno

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 31 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ww decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Referacie Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa Urzędu Gminy Siemyśl przy ul. Kołobrzeskiej 14 w Siemyślu, pokój 12.

OBWIESZCZENIE

750 KBPobierz