Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, dnia 23.07.2019r.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno

GOPS.26.01.2019.AO

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Gościno oraz osób pozostałych objętych pomocą społeczną w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020r.”.

W w/w postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty 1.
Usługi Gastronomiczne
Daniel Wójcik
ul. Elizy Orzeszkowej 11,
84-100 Puck
Cena brutto (w zł) 8,53

Nr oferty 2.
Usługi Gastronomiczne MOLI
Magdalena Grzesiak
ul. Mickiewicza 4,
78-120 Gościno
Cena brutto (w zł) 12,00

W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 firmy:

Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik
ul. Elizy Orzeszkowej 11,
84-100 Puck


Cena wybranej oferty brutto za jeden dwudaniowy posiłek (zupa + drugie danie) – 8,53 zł.

Z powyższym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zadania „Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Gościno oraz osób pozostałych objętych pomocą społeczną w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020r.” w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie. Jedynym kryterium wyboru była cena. Ponadto oferta w/w Wykonawcy spełniła warunki wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
mgr Anna Stasiewicz

48 KBPobierz