Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KOSZALINIE

Koszalin,dnia 12 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KOSZALINIE

Na podstawie art.49 w związku z 53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.u. z 20i8r. poz.1945)

zawiadamia się

że w dniu 12 lipca 2019r. została wydana decyzja Nr SK0.4150.1251.2019 po rozpatrzeniu odwołania P4 play Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik Spółki-P.Adam Szczygielski z Firmy Usługowo-Handlowej Helena Sawała z Koszalina, od decyzji Burmistrza Gościna z dnia 29 kwietnia 2019r. znak CP.B.6733.010.2018AM Nr 004/2019 orzekającej o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 na terenie działki nr 479/1 miasta Gościno, mocą której w/w decyzja Burmistrza Gościna zotała uchylona a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji Kolegium można zapoznać się w siedzibie Kolegium jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gościno Na decyzję Kolegium przysługuje stronom sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, składany za pośrednictwem Kolegium (75 950 Koszalin ul.Andersa 34), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 14--dniowy termin do wniesienia sprzeciwu liczy się po upływie 14-dniowego okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

V- ce prezes
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Krzysztofa Konieczna

OBWIESZCZENIE

337 KBPobierz