Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2019-07-19

Zamawiający:
Gmina Gościno


Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/OGRODOWA - GOŚCINO/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w Gościnie, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulicy z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162"

numer ogłoszenia: 571854 - N - 2019 z dnia 10.07.2019r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: B/OGRODOWA - GOŚCINO/2019

PYTANIE z dnia 19.07.2019r.

PYTANIE nr 1:
Czy konieczne jest stosowanie w studniach betonowych dn 1200mm zabezpieczenia zewnętrznego i wewnętrznego przed przenikaniem wody specjalnym preparatem wodoodpornym oraz dodatkową izolacją asfaltową (zagruntowanie) i trzykrotną izolacją lepikiem asfaltowym, jeżeli producent studni spełnia parametry wodoszczelności?
Odpowiedź:
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki