Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

 Gościno, 2019-07-15

Zamawiający:
Gmina Gościno


Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/OGRODOWA - GOŚCINO/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w Gościnie, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulicy z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162"

numer ogłoszenia: 571854 - N - 2019 z dnia 10.07.2019r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: B/OGRODOWA - GOŚCINO/2019

PYTANIA z dnia 12.07.2019r.

PYTANIE nr 1:
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?
Pytanie  nr 2:
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?
Pytanie  nr 3:
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?
Pytanie  nr 4:
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?
Pytanie  nr 5:
Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź na pytania 1,2,3,4 i 5:
Zgodnie z zapisami SIWZ cena złożonej oferty będzie miała charakter ceny ryczałtowej.
Natomiast zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a treść rozporządzenia z dnia 2 września 2004 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego określa zakres i formę dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
Zatem Wykonawca w oparciu o wyżej wskazane dokumenty winien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia; ewentualne nieścisłości - gdyby wystąpiły - należy każdorazowo wyjaśniać w drodze zapytań zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Pzp.
Zatem jeżeli Wykonawca w otrzymanych przez Zamawiającego przedmiarach robót ma zaniżone ilości w stosunku do załączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji projektowej, to będzie on zobowiązany do wykonania wszystkich robót wymienionych we wszystkich w/w projektach bez dodatkowego wynagrodzenia.

PYTANIE nr 6:
Czy stosownie do art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Pytanie  nr 7:
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszej postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania oferty, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku gdy są wymagane)?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający potwierdza.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki