Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

  
Gościno, 2019-07-08

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
Tel. (94) 35-131-22
NIP 671-10-43-366,  REGON 003802071
e-mail: gops.goscino@wp.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY GOŚCINO ORAZ OSÓB POZOSTAŁYCH OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W OKRESIE OD 02.09.2019r. DO 30.06.2020r.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gościno oraz osób pozostałych zamieszkujących na terenie gminy objętych pomocą społeczną w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykaz placówek oświatowych, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe:
- Zespół Szkół w Gościnie (ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno)
- Przedszkole w Gościnie (ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno)
- Zespół Szkół w Gościnie (ul. Grunwaldzka 14, 78-120 Gościno)
- Szkoła Podstawowa w Robuniu (Robuń 5, 78-120 Gościno)

3. Zamówienie obejmuje przygotowanie jednego dwudaniowego gorącego posiłku dziennie w postaci zupy i drugiego dania dla każdego dziecka, transport i wydawanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gościno oraz dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną. Kaloryczność posiłków ustala się na poziomie minimum 600 kcal i gramaturze 400 ml (zupa), 420 gram (drugie danie) w dziennych ilościach wskazanych w załączniku nr 3. Raz w tygodniu może być podane danie garmażeryjne (jako drugie danie), np. pierogi, naleśniki, placki itp.  Wykonawca dostarcza również jednorazowe naczynia na których wydawane będą posiłki lub dostarcza posiłki w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz przechowywać próby posiłków do badań Sanepidu.

5.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, dowóz ciepłych posiłków do szkół samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

6. Menu powinno zawierać 5 rodzajów zup oraz 5 posiłków drugodaniowych. Do złożonej oferty Wykonawca załącza proponowany jadłospis uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z zapytania ofertowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

8. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki.

9. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania posiłków. Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem.

10. Zmiana ilości posiłków jest możliwa po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tej zmiany przez Zamawiającego.

11. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedzającego wydanie posiłków.

12. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez Wykonawcę indywidualnie z dyrekcją szkoły.

13. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów żywieniowych (resztek pokonsumpcyjnych, naczyń jednorazowych) niezwłocznie po zakończeniu wydawania posiłków.

14. Posiłki dla osób pozostałych należy dostarczać bezpośrednio pod wskazany adres zamieszkania tych osób lub do siedziby GOPS w Gościnie, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin: od 02.09.2019r. do 30.06.2020r.
Miejsce: Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Gościno (dzieci i młodzież szkolna) oraz miejsca zamieszkania osób (osoby pozostałe) w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy wg. załączonego wzoru – załącznik nr 2
3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej
4. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków
5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
6. Kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto – wraz z transportem

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
tel/fax 94 35-131-22, 94 35-120-89
e-mail: gops.goscino@wp.pl

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do kontaktu z Wykonawcą:
Anna Stasiewicz  – tel. 94 35-120-35 e-mail: a.stasiewicz@gops-goscino.pl
Anna Ostrowska  – tel. 94 35-131-22 e-mail: a.ostrowska@gops-goscino.pl

VII. Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę z dopiskiem:
„ Oferta cenowa na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Gościno oraz osób pozostałych objętych pomocą społeczną w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020r.„
należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno pok. Nr 7, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17.07.2019r. do godz. 1000.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę brutto i netto za wykonane zamówienie. Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:
Cena – 100%.

Załączniki:
    1. Formularz cenowo- ofertowy
    2. Oświadczenie wnioskodawcy
    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
    4. Wzór umowy

Zamawiający:
Kierownik GOPS Gościno – Anna Stasiewicz

Zestawienie ofert otwartych w dniu 17 lipca 2019r. o godz. 14:00

66 KBPobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE

80 KBPobierz

1. Formularz cenowo- ofertowy

30 KBPobierz

2. Oświadczenie wnioskodawcy

36 KBPobierz

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

30 KBPobierz

4. Wzór umowy

52 KBPobierz