Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Siemyśl, 13 czerwca 2019 r.

ITRIII.6733.6.2019


Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV na działkach nr 419, 336, 359/1, 422/3, obręb Unieradz, gmina Siemyśl oraz 1/1, 3, 21, obręb Pławęcino, gmina Gościno w celu zasilenia obiektu: gospodarstwo rolne na działce nr 1/1, obręb Pławęcino, gmina Gościno ul. Lipowa 28.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl przy ul. Kołobrzeskiej 14, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

33 KBPobierz