Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/ŻŁOBEK GOŚCINO/2019

Gościno, 2019-06-10

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: B/ŻŁOBEK GOŚCINO/2019
numer ogłoszenia w BZP: 546920 - N - 2019 z dnia 2019-05-13


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.:

Budowa żłobka dwu oddziałowego dla 40 dzieci wraz z infrastrukturą techniczną, na dz. nr 269/3 i 937/3 obręb Miasto Gościno, w ramach projektu "Maluch + 2019"

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę  w wysokości 1.200.000 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty, których ceny znacznie przewyższały ww. kwotę. Oferta z najniższa cena opiewała na kwotę 2.900.000 zł.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

307 KBPobierz