Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Radni Rady Miejskiej w Gościnie,

zgodnie z treścią art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w załączeniu przedkładam Państwu raport o stanie gminy (podsumowania działalności Burmistrza za rok 2018).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią ust. 4 art. 28aa 4 "Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę".

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gościno,
Burmistrz Gościna informuje, że na sesji, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. rozpatrywany będzie raport o stanie gminy (podsumowania działalności Burmistrza za rok 2018).
Zgodnie z przepisami art. 28aa ust. 4 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.
Jednocześnie informuję, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 20 osób
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy - art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym.

RAPORT O STANIE GMINY za 2018 rok

6.8 MBPobierz