Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - SZ.ZUZ.2.421.164.2019.MR

Koszalin, dnia 15.05.2019r.

SZ.ZUZ.2.421.164.2019.MR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 tj.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz.2268 tj.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. likwidację urządzenia wodnego tj. wylotu żelbetowego dokowego DN 600 mm do Kanału Młyńskiego w km 0+070 - działka nr 231 obręb Gościno Dwór,
  2. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu żelbetowego dokowego DN 800 mm z kanalizacji deszczowej do rzeki Gościanki w km 3+596. rzędna dna - 23.75 m n.p.m.,
  3. usługę wodną tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych wylotem DN 800 mm, z terenu miasta Gościno - zlewnia nr 2 do rzeki Gościanki - działka nr 232 obręb Gościno Dwór.
 
W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 305 w godzinach 7.00 -15.00. Sprawę prowadzi Pani Małgorzata Rybicka, telefon 882-036-301.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZAWIADOMIENIE

426 KBPobierz