Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/2019
Burmistrza Gościna
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej
przy Burmistrzu Gościna

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

    §1. W celu realizacji działań i zdań związanych z rozwojem gospodarczym gminy Gościno powołuje się Konsultacyjną Radę Gospodarczą działającą przy Burmistrzu Gościna, zwanej dalej Radą, w składzie:
    1) Marian Araszewski
    2) Tomasz Biskupski
    3) Arkadiusz Kantek
    4) Marcin Kantek
    5) Izabela Kruszewska
    6) Waldemar Łoś
    7) Ryszard Maksymiuk
    8) Marcin Molenda
    9) Damian Niemczyk
    10) Andrzej Szostak
    11) Sławomir Szostak
    12) Jan Wołejszo
    13) Krystyna Zielińska

    §2. Kadencja Rady trwa 1 rok licząc od dnia jej powołania.

    §3. Zadania i kompetencje Rady określa Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 13/2019 Burmistrza Gościna z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

    §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki