Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

09.04.2019r. - OGŁOSZENIE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – podinspektor (na zastępstwo)

GOPS.110.1.2018.AS

OGŁOSZENIE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
– podinspektor (na zastępstwo)

NR OFERTY – GOPS.110.1.2019

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
II. NAZWA STANOWISKA PRACY: podinspektor (na zastępstwo)
III. WYMAGANIA:
1. NIEZBĘDNE
1) WYKSZTAŁCENIE - wyższe
2) STAŻ PRACY - minimum 2 lata
3) UMIEJĘTNOŚCI - doświadczenie w pracy na oprogramowaniu obsługującym świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze
4) ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW:
a/ Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z aktami wykonawczymi,
b/ Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wraz z aktem wykonawczym,
c/ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z aktami wykonawczymi,
d/ Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
e/ Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
f/ Ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g/ Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, inaczej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO,
h/ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
i/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5) ZGODNIE Z USTAWĄ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH WYMAGANE JEST
RÓWNIEŻ:
obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
IV. DODATKOWE:
1. preferowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej
2. samodzielność, odpowiedzialność
3. umiejętności analityczne
4. wysoka samodyscyplina, komunikatywność i kreatywność
5. umiejętność pracy w zespole
6. umiejętności organizacyjne
7. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych)
8. przestrzeganie etyki zawodowej
9. sumienność – wykonywanie obowiązków sumiennie, skrupulatnie i solidnie
10. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
V. KRYTERIA OCENY
1. doświadczenie i przygotowanie merytoryczne
2. umiejętność autoprezentacji
VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Kompleksowe prowadzenie spraw o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz spraw związanych z usługami opiekuńczymi
2. Prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców
3. Przygotowywanie korespondencji dotyczącej funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz usług opiekuńczych
4. Prowadzenie postępowań zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
5. Udział przy sporządzaniu sprawozdań
6. Badanie zaangażowania środków finansowych na wypłatę świadczeń
7. Udział przy sporządzaniu list wypłat
8. Bieżące aktualizowanie przepisów, podnoszenie wiedzy i uczestnictwo w organizowanych
szkoleniach
9. Bieżące informowanie Kierownika GOPS o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie
księgowości i rozliczeń
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS Gościno ul. IV Dywizji WP 58 (budynek z podjazdem) – II piętro (brak windy)
2. praca na pełny etat
3. praca w pozycji siedzącej
4. praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
5. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie,
6. w pracy konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych: (komputer osobisty, drukarka, kserokopiarka, telefon, niszczarka dokumentów, itp.)
7. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie
8. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe
6. referencje (wskazane)
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz niekaralności
8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, będą zobowiązane wykazać się znajomością tematyki związanej z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz usług opiekuńczych w tym przepisów prawa obowiązujących w tej dziedzinie.
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00
VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 (sekretariat; pokój nr 7 – I piętro)
Wymagane dokumenty aplikacyjne - w zapieczętowanej kopercie - należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres GOPS Gościno z dopiskiem – dotyczy naboru na stanowisko podinspektora (na zastępstwo)
Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
O terminie kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie (http://bip.goscino.com.pl), oraz na tablicy informacyjnej GOPS przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gościnie
mgr Anna Stasiewicz

Ogłoszenie

140 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

39 KBPobierz

Oświadczenie o niekaralności*

34 KBPobierz

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*

43 KBPobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna pracownik socjalny GOPS*

15.2 KBPobierz