Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, dnia 1 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gościnie uchwały Nr III/10/18 z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna określonego w załączniku graficznym do uchwały.

Przedmiotem zmiany studium jest określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy, a także dokonanie ustaleń wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gościnie.

Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do wyżej wymienionej zmiany studium w Urzędzie Miejskim w Gościnie, 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 w terminie do dnia 30.04.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gościna.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki