Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych w związku egzekucją opłaty śmieciowej

150 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego

224 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

232 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, informacja dla kontrahentów umów cywilno-prawnych

116 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z obsługą księgowości - wydatki (przelewy, faktury, dowody obrotu kasowego)

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem – dochody z mienia komunalnego

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem czynności i zadań dot. podatków i opłat)

245 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

245 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców)

207 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

234 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z organizacją arkusza organizacyjnego szkół i placówek oświatowych

173 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z realizacją obowiązku nauki, specjalne potrzeby edukacyjne

173 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z realizacją obowiązku – System Informacji Oświatowej

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z realizacją obowiązku – rejestr aktów i zaświadczeń (awans zawodowy nauczycieli)

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

295 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa związanym z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół i przedszkola, dzieci niepełnosprawne dowożone do specjalistycznych ośrodków szkoleniowo wychowawczych i placówek oświatowych

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa związanym z przyznawaniem nagród dla nauczycieli

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa - dla osób składających oświadczenia majątkowe

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa. Wynagrodzenia, diety radnych.

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia skargi, wniosku i powiadomieniu Pana/Pani o sposobie jej załatwienia

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, na podstawie udzielonych kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu realizacji projektu „Dziecięce krainy radości – utworzenie dwóch przedszkolnych w Gościnie i Robuniu”

179 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z ewidencją umów nauczycieli w punktach przedszkolnych (zbiór archiwalny)

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem korespondencji

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o zbycie, zamianę lub nabycie nieruchomości komunalnych

173 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dzierżawę / najem nieruchomości komunalnych

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dofinansowanie na usunięcie azbestu

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji celu publicznego

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wypis, wyrys lub zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu realizacji przedmiotowego wniosku o zajęcie pasa drogowego / innego uzgodnienia drogowego, zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości związanych z zajęciem pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku obsługą osób korzystających z zasobów biblioteki)

290 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych uczestników i laureatów konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gościnie oraz Dom Kultury)

227 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – praca na cele społeczne

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

238 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – archiwum zakładowe

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o podział i rozgraniczenie nieruchomości

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego – (akta osiedleńcze)

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o realizację odszkodowania za grunty zajęte pod drogi

173 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w związku z realizacją projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Gościno”

183 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów

170 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z rejestrem osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego dla żołnierza rezerwy/ osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe oraz w celu przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych / osobistych na rzecz obrony

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych)

307 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - organizacja konkursów oświatowych

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - udzielenie pomocy finansowej uczniom

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - udzielenie pomocy finansowej uczniom

174 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - przeprowadzenia procedury wyboru ławników w zakresie opiniowania zgłoszonych przez Sąd kandydatów na ławników

178 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – przekształcenie wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

175 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniami dotyczącymi zdarzeń, interwencji, wykroczeń i mandatów (Straż Miejska – zbiór archiwalny)

178 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – notatki służbowe (postępowania), (Straż Miejska – zbiór archiwalny)

178 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – rejestr wniosków do sądu, RSOW – Rejestr Spraw o Wykroczenia, (Straż Miejska – zbiór archiwalny)

178 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (informacja dla uczestników zamówień publicznych) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

114 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie – zbiór archiwalny.

146 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – kandydaci na radnych, burmistrza

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z ewidencjonowaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

167 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

263 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem i obsługą transmisji obrad Rady Miejskiej w Gościnie

177 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z udzielaniem jednorazowego stypendium dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Gościno

176 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

170 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gościno

170 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z ustaleniem prawidłowości i legalności obowiązku dokonania opłaty targowej

170 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektów Gminy Gościno

207 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, realizacja złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej

207 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa. Organizacja pracy sołtysów.

181 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności na terenie Gminy Gościno

142 KBPobierzPodgląd pliku