Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Gościno, dnia 13.03.2019 r.

B.6730.087.2018

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Jarosława Chylak w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na działkach nr 230/5 i 228/16, obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto).

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 ÷ 1500.

    Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 7 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

263 KBPobierz