Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

GKRPA w Gościnie

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Gościna  z dnia 2 grudnia 2019 roku.

Członkami Komisji są przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, Urzędu Miejskiego w Gościnie, przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Gościno  działa w następującym składzie:

Przewodniczący – pan Mirosław Zalewski, przedstawiciel UM w Gościnie,
Z-ca Przewodniczącego : pani Natalia Różańska, przedstawiciel GOPS w Gościnie,

Członkowie:  pani Małgorzata Trzcińska , przedstawiciel UM w Gościnie.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
    • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Gościnie,

    • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Gościna,

    • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

    • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

    • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.).
Przepisy prawne:
    • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
    • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Gościnie,
    •  Uchwała Nr LII/311/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
    • Uchwała Nr LVI/336/18Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gościno,
    • Uchwała Nr LVI/337/18Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zadania GKRPA w Gościnie

Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
1. Współfinansowanie Punktu Konsultacyjnego  dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, dla którego określono następujące zadania:
a. motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia
b. udzielanie wsparcia  po zakończeniu leczenia.
c. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
2. Współfinansowanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu.
3. Motywowanie osób uzależnionych  do leczenia poprzez:
a. rozmowy interwencyjno-motywacyjne,
b. kierowanie do biegłego na badania psychologiczne w istocie uzależnienia,
c. opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających o przedmiocie uzależnienia
c. kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego,
d. kierowanie do poradni specjalistycznych w celu podjęcia leczenia
e. dofinansowanie zajęć w programie after care (po zakończeniu leczenia)- zaleconych przez placówkę lecznictwa odwykowego.
f. dofinansowanie kosztów wyposażenia  i utrzymania lokali dla potrzeb Klubu AA i świetlic na terenie miasta i gminy.
4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta.

Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1. Objęcie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym opieką psychologiczną przez pracowników Punktu Konsultacyjnego podczas pełnionych dyżurów.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
a. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużycia alkoholu  z jednoczesnym  wystąpieniem przesłanek  art.24 ustawy./ „osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają  spokój publiczny, kieruje się na badania  przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”/,
b. zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania  działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu,
c. skierowanie osoby na badanie przez biegłych (psycholog, psychiatra). W celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy) / „ Na badania, o których mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy”/,
d. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (art. 26 ust.3 ustawy) / „ Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów  alkoholowych lub prokuratorów. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone”.
e. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art.26 ust 3 ustawy).
3. Zwiększanie dostępności programów interwencji społeczno-prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy.
4. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne podmioty, kościół i inne związki wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia- pomoc podopiecznym szukającym schronienia w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Włościborzu, Świetlicach środowiskowych).
5. Wdrażanie „Niebieskich Kart”- procedury interwencji gminnych Komisji w sprawach przemocy domowej
6. Wzmacnianie działań służących zwiększeniu aktywności przedstawicieli policji i pracowników socjalnych na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.
7. Stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez zintegrowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie.
8. Edukacja publiczna  poprzez finansowanie programu profilaktyki przemocy poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych i umiejętności budowania  pozytywnych relacji rodzinnych – Szkoła dla Rodziców.
9. Współorganizacja profilaktycznego pikniku rodzinnego pod hasłem Rodzina Przeciwko Przemocy jako elementu kampanii społecznej Reaguj na Przemoc.
10. Współpraca interdyscyplinarna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy z Policją, GOPS w Gościnie, szkołami, Sądem Rejonowym w Kołobrzegu,  Prokuraturą Rejonową w Kołobrzegu.
11. Uczestnictwo przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powołanym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gościno.

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio i bezpośrednio do dzieci i młodzieży na podstawie przeprowadzonej Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów:
    1. Finansowanie warsztatów i programów edukacyjnych w szkołach i świetlicach -  dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.
    2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, którego celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
    3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe) wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu (warsztaty i szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia, obozy i kolonie dla liderów młodzieżowych).
    4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i  młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach.
    5. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia.
    6. Organizacja i finansowanie imprez dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych (koncerty, dyskoteki zawody sportowe).
    7. Dofinansowanie psychoprofilaktycznych programów połączonych z aktywnością sportową realizowanych  w godzinach popołudniowych w szkole i świetlicach.
    8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
    9. Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania pijanym kierowcom.
    10. Promowanie nowych programów profilaktycznych, zakup prenumeraty pism, periodyków oraz wyposażenie biblioteczki w literaturę fachową.
    11. Dofinansowanie wypoczynku, w tym obozów profilaktycznych i terapeutycznych  dla dzieci i młodzieży – zimowiska i wypoczynek letni.
    12. Prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych np.: dodatek do gazety „Głos Gościna”, stała rubryka, informacje o bieżących działaniach  KRPA.
    13. Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: tablice informacyjne w GOPS, ŚDS, DPS, ośrodkach zdrowia, posterunku, parafiach, świetlicach, siedzibach organizacji pozarządowych itp.
14. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (finansowanie szkoleń, konferencji, zakup ulotek, broszur i informatorów). Prowadzenie działań w obszarze Niebieskiej Karty oraz koordynacja lokalnych instytucji w tym zakresie.
15. Wspieranie materiałami z dziedziny profilaktyki uzależnień pedagogów szkolnych, nauczycieli i terapeutów współpracujących z gminą. 

Zadanie 4
Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez;
    1. Wspieranie ruchów samopomocowych.
    2. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
    1. Dofinansowanie pracy radcy prawnego.
    2. Koordynacja działań dotyczących przestrzegania przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy we współpracy z Policją.
     
Instytucje pomocowe:

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Stanomino 5, 78-217 Stanomino
sekretariat@wotuwstanomino.pl
Sekretariat
(pn-pt 7:30-15:00)

Izba przyjęć (24h)
94 31 10 639
94 31 10 644

94 31 10 640

Poradnia Uzależnień w Kołobrzegu , ul. ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg
Gabinet nr 22

W poradni przyjmuję wykwalifikowany personel oferujący: pomoc psychoterapeutyczną, pomoc psychologiczną, opiekę specjalistów psychiatrii,  prowadzenie terapii
Rejestracja:
poniedziałek 12:00 – 19:35
wtorek 12:00 – 19:35
środa 12:00 – 19:35
czwartek 12:00 – 19:35
piątek 12:00 – 19:35
Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 212
Lokalizacja:
Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpital

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Okopowa 15A | pokój nr 9 - 13 | tel.: +48 94 35 226 37
czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
tel. 94 35 13 122
Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kierowanie do specjalistycznych placówek.
Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
    • rozkład życia rodzinnego
    • demoralizację małoletnich
    • uchylają się od pracy
    • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny
Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze Społecznej.
Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.
Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.
Pobierz wniosek
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gościno wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, Sekretariat, pok. nr 7.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno,
tel. 601313640, inspektor Mirosław Zalewski – Przewodniczący Komisji 

tel. 94 35 13 394, inspektor Małgorzata Trzcińska
tel. 94 35 13 389, Z-ca Kierownika GOPS Natalia Różańska
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie dyżurują i przyjmują wnioski codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz GOPS w Gościnie.

Pobierz wniosek

30 KBPobierzPodgląd pliku