Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (MP z 2015r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.

Należy podkreślić, że z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz co istotne spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% obowiązującego kryterium  dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

792,00 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Szczegółowych informacji nt. realizowanego programu udzielają pracownicy socjalni Ośrodka w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 94 35-120-89 (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1100).