Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - SZ.ZUZ.2.421.5.2019.MR

Koszalin, dnia 15.01.2019r.

SZ.ZUZ.2.421.5.2019.MR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 tj.) w związku z art. 190,389 pkt 6 i art. 16 pkt 65f, art. 397 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 tj.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Zbigniewa Niemczyk - Prezesa Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gościnie ul. Spółdzielcza 2,78-120 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych w postaci wylotu do skrzynek rozsączających wody opadowe i roztopowe, zlokalizowanych na działce nr 875/106 obręb Gościno, gmina Gościno, powiat Kołobrzeg.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie, z siedzibą ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 305  w godzinach 7.30 - 14.30. Sprawę prowadzi Pani Małgorzata Rybicka telefon 882 036 301.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZAWIADOMIENIE

47 KBPobierz