Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - SZ.ZUZ.2.421.470.2018.MR

Koszalin, dnia 09.01.2019r.

SZ.ZUZ.2.421.470.2018.MR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 2096 tj.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 4, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.2268 tj.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Rafała Lazarek ul. Zygmuntowska 7/4, 78-100 Kołobrzeg, działającego na rzecz i w imieniu Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm na wylot o średnicy 1000 mm, zlokalizowany na działce nr 232 obręb Gościno Dwór, rzędna wylotu - 23,15 m n.p.m., współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000:X:5543208.1900, Y:5991372.1500

2. usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych, chodników i dachów budynków miejscowości Gościno poprzez w/w wylot do rzeki Gościanki w km 3+750 - działka nr 232 obręb Gościno Dwór:
- zlewnia nr 1 - powierzchnia zlewni F całk.= 2,35 ha, F zred.= 2,11 ha, w ilości Q max/s=0,322 m3/s, Q śr/r = 12 182,4 m3/rok
- zlewnia nr 4 - miejscowość Gościno (od ulicy Torowej do rzeki Gościanki), powierzchna zlewni F całk.= 1,08 ha, F zred.=0,97 ha, w ilości Q max/s=0,146 m3/s, Q śr/r= 6 164,42 m3/rok

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie, z siedzibą ul. Gnieźnieńska 7, 75-736
Koszalin, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 305 w godzinach 7.30 - 14.30. Sprawę prowadzi Pani Małgorzata Rybicka telefon 882 036 301.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZAWIADOMIENIE

494 KBPobierz