Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

 


Gościno, 2018 - 11 - 07

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno
Tel. 94 35 13 386
Fax 94 35 13 378
e-mail: budownictwo2@goscino.com.pl

Do Wykonawców

znak postępowania: B/ŚCIEŻKA ROWEROWA - ŁĄCZNIK/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE*

W wyniku braku rozstrzygnięcia dwóch postępowań w trybie zapytania ofertowego (zapytanie ofertowe z dnia oraz zapytanie ofertowe z dnia ) na realizację inwestycji, której przedmiotem jest wybudowanie łącznika ścieżek rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 162 i dróg gminnych na wyjeździe z Gościna (dz. nr 469/1; 469/2; 472/1; 472/3; 464 obręb Miasto Gościno), Zamawiający dokonał zmiany nawierzchni przedmiotowej ścieżki z bitumicznej na kostkę typu polbruk.


Mając powyższe na uwadze  Zamawiający prosi Wykonawcę o przedłożenie oferty cenowej na przedmiot zamówienia wskazany w pkt I Zapytania ofertowego

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:
45.00.00.00-7 (roboty budowlane)
45.11.12.00-0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
45.23.31.62-2 (roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)

  1. Nazwa nadana zamówieniu: "Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gościno poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno - Dargocice i Gościno - Pobłocie Małe tj. miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno" dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
  2. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel "Utworzenie ścieżki rowerowej o długości 134,92m miejsca rekreacji i wypoczynku w liczbie 1 sztuka, łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno - Pobłocie Małe umożliwiającej wyjazd i przejazd rowerzystów z kierunku Dargocic i w drugim kierunku Pobłocie Małe, a w dalszej części do Karlina, na działkach 469/1, 469/2, 472/1, 472/3, 464 obręb 084 Gościno."
    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy, zamieszczonej na stronie internetowej http://bip.goscino.com.pl, w zakładce "Zapytania ofertowe".
  3. We wszystkich miejscach w dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

II. Zakres wyceny oferty:

Wyceny przedmiotu zapytania ofertowego należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, którą Zamawiający zamieścił na stronie internetowej http://bip.goscino.com.pl, w zakładce "Zapytania ofertowe". - z uwzględnieniem zmiany nawierzchni ścieżki.

III. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie - do 19.11.2018r. do godz.10:00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie nr B/ŚCIEŻKA ROWEROWA - ŁĄCZNIK/2018"

Otwarcie ofert nastąpi 19.11.2018r., o godz. 10:10, w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, w sali nr 1 (sala posiedzeń).

IV. Wybór oferty.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium jakim jest najniższa cena 100%.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 28.02.2019r.

VI.

Wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Wiesław Romański - tel. 94. 35 13 386


 * Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytani

Zamawiający:
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Zestawienie ofert otwartych w dniu 19 listopada 2018r. o godz. 10:10

113 KBPobierz

Treść zapytania ofertowego

186 KBPobierz

Formularz zapytania ofertowego

454 KBPobierz

Specyfikacje

30 MBPobierz

Dokumentacja

4.7 MBPobierz