Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 500247906-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.

Ogłoszenie nr 500247906-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633940-N-2018

Data: 09/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78120   Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl, faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.1)

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gościno
W ogłoszeniu powinno być
: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gościno

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-18, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-26, godzina: 10:00,