Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Rymań, dnia 27.09.2018 r.

BD 6733.03.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYMAŃ
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz 1257 ze zm.). oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U z 2017 roku poz 1073 ze zm.) Wójt Gminy Rymań.

zawiadamia

że w dniu 27.09.2018 r.na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., z siedzibą ul. Morska 10, 75-950 Koszalin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej I kablowej 15 kV od GPZ Gościno do miejscowości Rymań zlokalizowanej na działkach nr: Obr. Miasta Gościno : 246/4, 105/1, 429/1, 347/1, 350/3, 120/29, 424/2, 426/1, 426/2, 399/5, 427/2, 564/1, 399/4, 427/3, 564/3, 564/2, 602/2, 590/22, 580/6, 568/12, 568/16, 564/4.
Gmina Gościno, obr. Pławęcino: 17, 21.
Gmina Siemyśl, obr. Trzynik: 5, 18, 265, 13/5, 30, 39,27.
Gmina Rymań, obr. Drozdowo: 414/1, 235/1, 275/1, 278, 1/1.
obr. Rymań: 46/15.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją, w tym z uzgodnieniami. Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rymań ul. Szkolna 7, pokój nr. 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Mając na uwadze powyższe informuję, że od ww. Decyzji administracyjnej służy stronie postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, skierowane za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (lub ogłoszenia). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze strony postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p. a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

OBWIESZCZENIE

55 KBPobierz