Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Gościno, dnia 03 sierpnia 2018r.

CP.B.6733.006.2018

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2018r. na wniosek Gminy Gościno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania:

zmiany decyzji nr 006/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. (akta sprawy: CP.B.6733.006.2015), wydanej przez Burmistrza Gościna ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej — ulicy Brylantowej w Gościnie, działki nr 227/2, 229/3, 229/5, 230/4, 245, 247, 271/12, 946/9, 975/6, 979, obręb Miasto Gościno, w części zmiany zakresu inwestycji oraz zmiany załącznika graficznego.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie.

OBWIESZCZENIE

260 KBPobierz