Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Gościno, dnia 03 sierpnia 2018r.

CP.B.6733.006.2018

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2018r. na wniosek Gminy Gościno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania:

zmiany decyzji nr 006/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. (akta sprawy: CP.B.6733.006.2015), wydanej przez Burmistrza Gościna ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej — ulicy Brylantowej w Gościnie, działki nr 227/2, 229/3, 229/5, 230/4, 245, 247, 271/12, 946/9, 975/6, 979, obręb Miasto Gościno, w części zmiany zakresu inwestycji oraz zmiany załącznika graficznego.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie.

OBWIESZCZENIE

260 KBPobierz