Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego

Kołobrzeg dnia, 01 sierpnia 2018 r.

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

B.6740.00488.2018

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin za pośrednictwem pełnomocnika Romana Wojtków; postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji pozwolenia:

na budowę obiektu liniowego – linii kablowej 0,4 i 15 kV i linii napowietrznej 15 kV wraz z budową trzech stanowisk słupowych oraz rozbiórką fragmentu istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 50585 i 50584 w miejscowości Pobłocie Małe, Robuń i Myślino; działka numer 11/12, 11/13, 13, 15, 34, 38, 40/14, 43/5, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, obręb Pobłocie Małe; działka numer 129/3, 307, 309, obręb Robuń; działka numer 124, obręb Myślino; gmina Gościno;


 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa informujemy, że z zebranymi w powyższej sprawie materiałami można zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu Wydział Budownictwa przy ul. Gryfitów 4-6, pokój 29 (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek ÷ piątek 730 – 1530).
Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Tut. Urząd informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAWIADOMIENIE

73 KBPobierz