Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego

Kołobrzeg dnia, 01 sierpnia 2018 r.

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

B.6740.00488.2018

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin za pośrednictwem pełnomocnika Romana Wojtków; postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji pozwolenia:

na budowę obiektu liniowego – linii kablowej 0,4 i 15 kV i linii napowietrznej 15 kV wraz z budową trzech stanowisk słupowych oraz rozbiórką fragmentu istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 50585 i 50584 w miejscowości Pobłocie Małe, Robuń i Myślino; działka numer 11/12, 11/13, 13, 15, 34, 38, 40/14, 43/5, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, obręb Pobłocie Małe; działka numer 129/3, 307, 309, obręb Robuń; działka numer 124, obręb Myślino; gmina Gościno;


 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa informujemy, że z zebranymi w powyższej sprawie materiałami można zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu Wydział Budownictwa przy ul. Gryfitów 4-6, pokój 29 (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek ÷ piątek 730 – 1530).
Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Tut. Urząd informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAWIADOMIENIE

73 KBPobierz