Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE - OŚR.6220.17.2018

Gościno, dnia 31.07.2018 r.

OŚR.6220.17.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 S 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), stosownie do art. 33 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie chlewni tuczników w obsadzie 154 DJP na działce gruntu numer 24/24, obręb Pławęcino, w miejscowości Pławęcino.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gościna.
Postępowanie prowadzone jest w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Kołobrzegu, a także PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie, pokój nr 5 lub w sekretariacie Urzędu.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tj. do 30.08.2018 r.
Burmistrz Gościna jest właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

OBWIESZCZENIE

367 KBPobierz