Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/PARK MIEJSKI - GOŚCINO/2018 - Gościno, 2018-07-27

 

Gościno, 2018-07-27

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/PARK MIEJSKI - GOŚCINO/2018
numer ogłoszenia w BZP  576412-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Utworzenie Parku Miejskiego w Gościnie", realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmina Dorzecza Parsęty"

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 27.07.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/PARK MIEJSKI - GOŚCINO/2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez: GOREM Sp. z o.o., ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk.
                                   
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała następująca liczbę punktów, w poszczególnych kryteriach:
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 60 pkt
- w kryterium Okres gwarancji - 40 pkt
 

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

228 KBPobierz