Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2018-07-05

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
  3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemniki oraz szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych na terenie Gminy Gościno,
  • sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gościno.
  1.  Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemniki oraz szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych na terenie Gminy Gościno

50 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gościno

34 KBPobierz