Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 500153165-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.Ogłoszenie nr 500153165-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576412-N-2018
Data: 20/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78120   Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl, faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III)
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto dotyczące tworzenia terenów zielonych tworzących parki, skwery, ogrody miejskie, tereny wypoczynkowe lub rekreacyjne. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, tym samym potwierdzeniem warunku będzie wskazanie wykonania jednej roboty o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, - dysponują osobą posiadającą średnie lub wyższe wykształcenie w zakresie dotyczącym zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub architektury krajobrazu), odpowiedzialną za świadczenie usług (nasadzeń). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

W ogłoszeniu powinno być: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, tym samym potwierdzeniem warunku będzie wskazanie wykonania jednej roboty o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, - dysponują osobą posiadającą średnie lub wyższe wykształcenie w zakresie dotyczącym zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub architektury krajobrazu), odpowiedzialną za świadczenie usług (nasadzeń).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-10, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-17, godzina: 10:00