Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 500153165-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.Ogłoszenie nr 500153165-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576412-N-2018
Data: 20/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78120   Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl, faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III)
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto dotyczące tworzenia terenów zielonych tworzących parki, skwery, ogrody miejskie, tereny wypoczynkowe lub rekreacyjne. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, tym samym potwierdzeniem warunku będzie wskazanie wykonania jednej roboty o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, - dysponują osobą posiadającą średnie lub wyższe wykształcenie w zakresie dotyczącym zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub architektury krajobrazu), odpowiedzialną za świadczenie usług (nasadzeń). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

W ogłoszeniu powinno być: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, tym samym potwierdzeniem warunku będzie wskazanie wykonania jednej roboty o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, - dysponują osobą posiadającą średnie lub wyższe wykształcenie w zakresie dotyczącym zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub architektury krajobrazu), odpowiedzialną za świadczenie usług (nasadzeń).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-10, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-17, godzina: 10:00