Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej


Gościno, 2018-07-03

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/PARK MIEJSKI - GOŚCINO/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Utworzenie Parku Miejskiego w Gościnie"

numer ogłoszenia: 576412 - N - 2018 z dnia 20.06.2018r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

PYTANIE z dnia 01.07.2018r.

PYTANIE nr 1
zmianę SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu zastępując zdanie „wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto dotyczące tworzenia terenów zielonych tworzących parki, skwery, ogrody miejskie, tereny wypoczynkowe lub rekreacyjne.” na „wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy,
w wyniku zapytania skierowanego do Zamawiającego, wprowadza następujące  zamiany do treści SIWZ dotyczące stawianych warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
- w rozdziale V ust. 1 pkt 2a) fragment zdania pierwszego od przecinek do kropki
w brzmieniu: „wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto dotyczące tworzenia terenów zielonych tworzących parki, skwery, ogrody miejskie, tereny wypoczynkowe lub rekreacyjne” ZAMIENIA na zdanie w brzemieniu: "wykonali robotę lub roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000 złotych brutto".

PYTANIE nr 2
zmianę SIWZ w taki sposób, żeby zapis „dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy” otrzymał brzmienie „dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy,
w wyniku zapytania skierowanego do Zamawiającego, wprowadza następujące  zamiany do treści SIWZ dotyczące stawianych warunków udziału w niniejszym postępowaniu;
- w rozdziale V ust. 1 pkt 2b) zdanie "dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy" ZAMIENIA na zdanie w brzemieniu: „dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy”.

PYTANIE nr 3
zmianę SIWZ w taki sposób, żeby zapis „XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 1 Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie” otrzymał brzmienie : „zabezpieczenia w wysokości 2%„
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE nr 4
zmianę treści umowy w zakresie „§ 12 Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dedykowanego dla przedmiotowej inwestycji przez cały okres obowiązywania umowy na kwotę równą wynagrodzeniu umownemu” na „§ 12 Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dedykowanego dla przedmiotowej inwestycji przez cały okres obowiązywania umowy na kwotę równą nie mniejszą od wynagrodzenia umownego”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE nr 5
udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej dla programu do kosztorysowania
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót w wersji edytowalnej dla programu do kosztorysowania ponieważ nie wymaga od Wykonawców kosztorysów ofertowych - cena jest ceną ryczałtową.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia:
1)  treść rozdziału XI pkt 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno,  w pokoju nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia do dnia 17 lipca 2018r. do godziny 10:00 z adnotacją: „Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie nr B/PARK MIEJSKI - GOŚCINO/2018",
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 10:10, w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, w sali nr 1 (sala posiedzeń).”.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki