Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/PSZOK - POJEMNIKI/2018 - Gościno, 2018-06-07

Gościno, 2018-06-27

Zamawiający
Gmina Gościno

Wykonawca:
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
Sp. z o.o. w Kołobrzegu
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

Nr postępowania: PFiŚ/2/2018
numer ogłoszenia w BZP  570998-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z  terenu gminy Gościno

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie oznaczone nr PFiŚ/2/2018, dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

I.
Oferty nr 1, złożonej przez: 
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
1 cena oferty - 60 pkt
2 zatrudnienie - 20 pkt
3 akcja promocyjna - 20 pkt

UZASADNIENIE WYBORU

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty w obu kryteriach wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną.
 

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

42 KBPobierz