Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1405),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Wierzbka Dolna,

sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXXVII/223/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno, zmienioną Uchwałą Nr XLII/243/17 z dnia 28 lipca 2017 r.,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 , w pokoju nr 12 w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 lipca 2018 r. o godz. 1200 w sali nr 1 Urzędu Miasta.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy produkcyjnej, magazynowej z częścią handlową, dopuszczalną lokalizacją placów składowych i baz, wraz z ustaleniem zasad zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, kierowane do Burmistrza Gościna na adres gościno@goscino.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2018 r.


Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki