Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1405),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Wierzbka Dolna,

sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXXVII/223/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno, zmienioną Uchwałą Nr XLII/243/17 z dnia 28 lipca 2017 r.,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 , w pokoju nr 12 w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 lipca 2018 r. o godz. 1200 w sali nr 1 Urzędu Miasta.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy produkcyjnej, magazynowej z częścią handlową, dopuszczalną lokalizacją placów składowych i baz, wraz z ustaleniem zasad zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, kierowane do Burmistrza Gościna na adres gościno@goscino.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2018 r.


Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki