Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/PSZOK - POJEMNIKI/2018 - Gościno, 2018-06-07

Gościno, 2018-06-19

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: PFiŚ/POJEMNIKI/2018
numer ogłoszenia w BZP  567744-N-2018  z dnia 05.06.2018r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

dla zadania częściowego 1, zadania częściowego 2 oraz  zadania częściowego 3
Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników
na odpady komunalne (przedmiot zamówienia składał się z 3 zadań częściowych)

Zamawiający w dniu 19.06.2018r. dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

dla zadania częściowego 1
I.
Oferty nr 2, złożonej przez: 
SSI Schäfer sp. z o.o., ul. Opalińskiego 10, 01-645 Warszawa, Oddział Siemianowice Śląskie
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 100 pkt
UZASADNIENIE  WYBORU
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy). Punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowania (dla zadania częściowego 1) ofertę złożyli również Wykonawcy:
Oferta nr 1:
"4M" M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie
Oferta uzyskała łącznie 92,24 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 92,24 pkt

Oferta nr 3:
MEVA-POL sp. z o.o., ul. Kościuszki 5B,  66-008 Świdnica
Oferta uzyskała łącznie 99,56 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 99,56 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

dla zadania częściowego 2
I.
Oferty nr 2, złożonej przez: 
SSI Schäfer sp. z o.o., ul. Opalińskiego 10, 01-645 Warszawa, Oddział Siemianowice Śląskie
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 100 pkt
UZASADNIENIE  WYBORU
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy). Punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowania (dla zadania częściowego 2) ofertę złożyli również Wykonawcy:
Oferta nr 1:
"4M" M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie
Oferta uzyskała łącznie 87,75 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 87,75 pkt

Oferta nr 3:
MEVA-POL sp. z o.o., ul. Kościuszki 5B,  66-008 Świdnica
Oferta uzyskała łącznie 91,37 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 91,37 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

dla zadania częściowego 3 - oferty złożonej przez: 
"4M" M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 100 pkt
UZASADNIENIE WYBORU
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści SIWZ
(art. 82 ust. 3 ustawy) i jest jedyną złożoną ofertą na zadanie częściowe nr 3.
 

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

47 KBPobierz