Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/PSZOK - POJEMNIKI/2018 - Gościno, 2018-06-07

Gościno, 2018-06-07

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/PSZOK - POJEMNIKI/2018
numer ogłoszenia w BZP 558944-N-2018  z dnia 16.05.2018r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

dla zadania częściowego 1 oraz zadania częściowego 2
Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników
i kontenerów na odpady (przedmiot zamówienia składał się z 3 zadań częściowych)

Zamawiający w dniu 07.06.2018r. dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

dla zadania częściowego 1
I.
Oferty nr 2, złożonej przez: 
PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak, ul. Bojerowa 5, 94-124 Łódź
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 100 pkt
UZASADNIENIE  WYBORU
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy). Punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowania ofertę złożył również Wykonawca:
Oferta nr 1:
FREDEX - Import Export - Gąsior Sp. J., ul. Piaskowa 23, 67-100 Nowa Sól
Oferta uzyskała łącznie 85,30 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 85,30 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

dla zadania częściowego 2 - oferty złożonej przez: 
"4M" M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka Jawna, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:
- w kryterium Cena - 100 pkt
UZASADNIENIE WYBORU
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści SIWZ
(art. 82 ust. 3 ustawy) i jest jedyną złożoną ofertą na zadanie częściowe nr 2.

dla zadania częściowego 3
Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę pojemników i kontenerów na odpady dla zadania częściowego 3.
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, Gmina Gościno, wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2018 roku. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej ofertę dla zadania częściowego 3.
W związku z powyższym, w oparciu o treść przepisu art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania dla tej części.

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

42 KBPobierz