Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2018-05-16

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2017,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
  1. Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

26 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2017

28 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

28 KBPobierz