Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2018-05-16

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2017,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
  1. Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

26 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2017

28 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

28 KBPobierz