Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/KOLEJOWA - GOŚCINO /2018 - Gościno, 2018-04-19

Gościno, 2018-04-19

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/KOLEJOWA - GOŚCINO /2018
numer ogłoszenia w BZP 535417-N-2018 z dnia 2018-03-23 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Budowa drogi ul. Kolejowej w Gościnie na odcinku długości ok. 200 m od  ul. Lipowej w kierunku obwodnicy Gościna drogi wojewódzkiej nr 162."

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 19.04.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/KOLEJOWA - GOŚCINO /2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty nr 2 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A.                
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

  1.  cena oferty – 60 pkt
  2. okres udzielonej gwarancji - 40 pkt

Pozostałe oferty i przyznana im punktacja:                                                   
Oferta nr 1 złożona przez: STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferta uzyskała łącznie 86,48 pkt, w tym:

  1. cena oferty – 46,48 pkt
  2. okres udzielonej gwarancji - 40 pkt


Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

35 KBPobierz