Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - KOLEKTOR/2018

Gościno, 2018-04-11

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - KOLEKTOR/2018

numer ogłoszenia w BZP 536587-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wraz z przybudowa kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Torowej do rzeki Gościanki w miejscowości Gościno"

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 11.04.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/DOKUMENTACJA - KOLEKTOR/2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty nr 3 złożonej przez: Pana Rafał Lazarek

Pracownia Projektowo-Usługowa Inżynierii Środowiskowa

 ul. Zygmuntowska 6/4
78-100 Kołobrzeg

Oferta uznana za najkorzystniejszą (oferta nr 3) uzyskała następującą liczbę punktów, w poszczególnych kryteriach:
1.    cena oferty – 100 pkt
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt
Pozostałe oferty i przyznana im punktacja: 
                                                  
a) Oferta nr 1 złożona przez:
Pana Waldemar Łągiewski - "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin
Oferta uzyskała łącznie 33,62 pkt, w tym:
1.    cena oferty – 33,62 pkt

b) Oferta nr 2 złożona przez:  "PROEKO" s.c. Biuro Projketowo-Consultingowe, ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

Oferta uzyskała łącznie 56,52 pkt, w tym:
1.    cena oferty – 56,52 pkt

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

35 KBPobierz