Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - KOLEKTOR/2018

Gościno, 2018-04-11

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - KOLEKTOR/2018

numer ogłoszenia w BZP 536587-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wraz z przybudowa kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Torowej do rzeki Gościanki w miejscowości Gościno"

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 11.04.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/DOKUMENTACJA - KOLEKTOR/2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty nr 3 złożonej przez: Pana Rafał Lazarek

Pracownia Projektowo-Usługowa Inżynierii Środowiskowa

 ul. Zygmuntowska 6/4
78-100 Kołobrzeg

Oferta uznana za najkorzystniejszą (oferta nr 3) uzyskała następującą liczbę punktów, w poszczególnych kryteriach:
1.    cena oferty – 100 pkt
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt
Pozostałe oferty i przyznana im punktacja: 
                                                  
a) Oferta nr 1 złożona przez:
Pana Waldemar Łągiewski - "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin
Oferta uzyskała łącznie 33,62 pkt, w tym:
1.    cena oferty – 33,62 pkt

b) Oferta nr 2 złożona przez:  "PROEKO" s.c. Biuro Projketowo-Consultingowe, ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

Oferta uzyskała łącznie 56,52 pkt, w tym:
1.    cena oferty – 56,52 pkt

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

35 KBPobierz