Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

  
 

Gościno, dnia 13.03.2018 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

NIP: 671-17-101-76
REGON: 330920676

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

  „z Zespołu Szkół Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie"

I. Określenie trybu postępowania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w następujący sposób:

a)    publikacja na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

b)    na strona internetowa: http://www.bip.goscino.com.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli  z Zespołu Szkół Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie:
Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Radosne przedszkolaki w Gościnie " - Umowa Nr RPZP.08.04.00-32-K005/16-00 współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF - RPZP.08.04.00, Cel Tematyczny: 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, Priorytet Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
Zamówienie dotyczy  przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.
Realizacja szkoleń dla 6 nauczycieli w Zespół Szkół Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie:
·    Szkolenie dla nauczycieli: Stymulacja sensoryczna dziecka w wieku przedszkolnym - 60 h,
·    Szkolenie dla nauczycieli: Elementy pedagogiki zabawy - 40 h;
·    Szkolenie dla nauczycieli: Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka przez taniec i zabawy zespołowe - 20h;
·    Szkolenie dla nauczycieli: Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka przez maraton artystyczny - 20h.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i stanowi jej integralną część.

3.    W ramach niniejszego zamówienia
a)    Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018r., zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu.
b)    Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Gościno.
c)Zamawiający wymaga, aby szkolenia zrealizowane zostały w salach zapewnionych przez Zamawiającego, mieszczących się w salach w szkoły przy Przedszkolu .
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

III.    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2019r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)    Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b)    Wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c)    Potencjału technicznego
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d)    Osób zdolnych do wykonania zamówienia
a) Wykonawca w okresie wykonywania zamówienia musi dysponować min. 1 osobą prowadzącą do każdego rodzaju szkolenia,   które spełniają następujące warunki:
-  wykształcenie wyższe wykształcenie kierunkowe wraz przygotowaniem pedagogicznym lub inne nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264)
oraz
b) Każda osoba z kadry przewidziana do realizacji szkoleń dla nauczycieli musi posiadać minimum roczny staż pracy w zakresie świadczonej usługi.
e)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (warunek stawiany dla wszystkich części zamówienia).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść  stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.    Ceną oferty jest cena brutto za przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich  szkoleń dla nauczycieli do Zespołu Szkół Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie.
2.    Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym w szczególności koszty szkolenia oraz wszystkie pozostałe koszty nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3.    Łączną całkowitą cenę brutto oraz ceny jednostkowe za poszczególne szkolenia należy wpisać do formularza cenowego – stanowiącego  Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.    Zamawiający tj. Gmina Gościno informuje, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.    Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę.
6.    Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom oraz zmianom. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1.    Złożone oferty rozpatrywane będą przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag:
Kryterium : Cena oferty (C) – waga 100%

2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.  Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 100 pkt, gdzie:
    C         - to ilość punktów w kryterium ceny
    Cmin     - to najniższa zaoferowana cena
    Co        - to cena oferty ocenianej

3. Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.    Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
2.    Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
3.    Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
4.    Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
5.    Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę.
6.    Oferta winna być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
7.    Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1)    wypełniony Formularz wyceny - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
2)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego.
3)    Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy
4)    wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego- (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego),
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia   i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz powinien zawierać następujące informacje :
- imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku Nr 5 ,
- funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,
- wykształcenie, doświadczenie,
- deklaracja współpracy z Wykonawcą.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty
:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, pok. Nr 7 – sekretariat UM w Gościnie,  do dnia  21 marzec  2018r. do godz. 14:00.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ("Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z  Zespołu Szkół Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie
2.    Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

X. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1.    Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
2.    Możliwe zmiany postanowień zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. Sposób  kontaktu z Wykonawcami:
13.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania  ofertowego można je kierować mailem na adres: fu-wieczorek@goscino.com.pl
13.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
13..3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w bazie konkurencyjności.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
§    Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
§    Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego – Formularz wyceny ;
§    Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
§    Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy;
§    Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - wykaz osób wraz z deklaracją współpracy;


Usługa szkoleniowa w ramach realizacji projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gościnie ” współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zatwierdzam:
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO OGŁOSZENIA NR 1095700

528 KBPobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA SZKOLENIOWA

123 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

61 KBPobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz wyceny ;

43 KBPobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

50 KBPobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy;

72 KBPobierz

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - wykaz osób wraz z deklaracją współpracy;

50 KBPobierz