Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - BRYLANTOWA/2018

Gościno, 2018-03-02

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - BRYLANTOWA/2018
numer ogłoszenia w BZP 519864-N-2018 z dnia 2018-02-19 r

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

" Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Brylantowej i części ul. Kościuszki w miejscowości Gościno"


Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 02.03.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/DOKUMENTACJA - BRYLANTOWA/2018
W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 3 oferty.
Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty nr 3 złożonej przez: Pana Leszka Tymicz

 Infrastruktura Drogowa

ul. Rynek 9-10/2
72-320 Trzebiatów

Oferta uznana za najkorzystniejszą (oferta nr 3) uzyskała następującą liczbę punktów, w poszczególnych kryteriach:
1.    cena oferty – 60 pkt
2.    termin wykonania  zamówienia - 40 pkt
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt

Pozostałe oferty i przyznana im punktacja:                                                   
Oferta nr 1 złożona przez:
Pana Bartosza Sontowskiego - Autorska Pracownia Projektowa, ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin
a) Oferta uzyskała łącznie 84,14 pkt, w tym:
1.    cena oferty – 44,14 pkt
2.    termin wykonania  zamówienia - 40 pkt

b) Oferta nr 2 złożona przez:
Pana Zbigniewa Pająk - Firma Budowlana "E.Z.O.P.", Blękwit 35e, 77- 400 Złotów
Oferta uzyskała łącznie 34,80 pkt, w tym:
1.    cena oferty – 34,80 pkt
2.    termin wykonania  zamówienia - 0 pkt

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

28 KBPobierz