Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Gościna z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ,949 i 2203) Burmistrz Gościna zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/211/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościno na stronie internetowej bip.goscino.com. w zakładce "Uchwały Rady Miejskiej"

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Burmistrz
mgr inż. Marian Sieradzki


Zarządzenie - czytaj całość

112 KBPobierz