Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

   Gościno, 2017-12-12

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: PFiŚ/1/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z  terenu gminy Gościno"

numer ogłoszenia: 628083 -N - 2017 z dnia 06.12.2017 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: PFiŚ/1/2017

PYTANIA z dnia 08.12.2017r.

Pytanie  nr 1:
Dotyczy SIWZ Część III Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuszcza okres przejściowy na wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki na frakcję BIO w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy? Wykonawca zapewni w okresie przejściowym wyposażenie wszystkich punktów gromadzenia odpadów w worki na bioodpady od 01.02.2018 roku. Co w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska podpisu od właściciela nieruchomości? Czy Wykonawca ma podejmować kolejne próby dostarczenia pojemnika wraz z uzyskaniem podpisu od właściciela?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza okres przejściowy na wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki na frakcję BIO w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy.  Wykonawca przez ten okres jest zobowiązany zapewnić worki na bioodpady.
W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska podpisu  potwierdzenia dostarczenia pojemnika, pozostawia ten pojemnik przed posesją z niezwłoczną adnotacją dla Zamawiającego, że nie było możliwości uzyskania podpisu od właściciela nieruchomości.

Pytanie  nr 2:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Pkt. 2.1. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy również zagospodarowania odpadów wskazanych w Pkt. 2.2.?
Odpowiedź:
W ramach realizacji zamówienia, w pkt. 2.1. załącznika nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów do RIPOK, z którym Gmina Gościno posiada podpisaną umowę na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów, czyli do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK w Korzyścienku, ul. Wspólna 1. Cena ofertowa dla tej części zamówienia nie powinna uwzględniać kosztów zagospodarowania odpadów.
W pkt. 2.2. załącznika nr 1 do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do transportu do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, celem zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach Ustawy o odpadach. Cena ofertowa dla tych części zamówienia powinna uwzględniać koszty zagospodarowania 1 Mg odpadów.

Pytanie  nr 3:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Pkt. 2.3. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy również zagospodarowania odpadów wskazanych  w Pkt. 2.3?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie  nr 4:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Pkt. 2.4. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy również zagospodarowania odpadów wskazanych w Pkt. 2.4?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie  nr 5:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Pkt. 5.1. Co w przypadku, gdy podpisanie umowy nastąpi po 27.12.2017 roku, czy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną naliczaną za każdy dzień zwłoki określoną w Pkt. 5.1?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie  nr 6:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Pkt. 6.2 Ppkt. c). W jakie ilości worków ma wyposażyć Wykonawca punkty odbioru odpadów przed rozpoczęciem obowiązywania umowy?
Jaką max ilość worków wystawionych wokół pojemników ma odebrać Wykonawca z punktu gromadzenia odpadów (tzw. boki)?
Czy Wykonawca ma odbierać odpady zgromadzone z workach, które nie zostały dostarczone przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
1.    szacowana ilość worków na dzień udzielenia zamówienia wynosi 13.000 szt.
2.    Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć każdy punkty odbioru po 4 worki niebieskie na pół roku. (łączna roczna liczba worków na punkt wynosi 8 worków); w trakcie odbioru odpadów Wykonawca odbierając odpady pozostawia jednocześnie w punkcie odbioru odpadów puste worki.
3.    Wykonawca jest zobowiązany odebrać maksymalnie 8 worków w ciągu roku z nieruchomości zamieszkałych - zagrody jednorodzinnej. W przypadku zagrody wielorodzinnej (np. bloków)  Zamawiający wymaga postawienia pojemnika 1100L.
4.    Wykonawca nie odbiera odpadów gromadzonych w workach, które nie zostały dostarczone przez wykonawcę.

Pytanie  nr 7:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Pkt. 7.3
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przez okres wykonywania usługi ponosić pełną odpowiedzialność za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku określonych rodzajów odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Zapisy w/w  są niezgodne z obowiązującym prawem, gdyż zapisy art. 3b, art. 3c, art. 9e oraz art. 9g ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012 r.391 wraz z późniejszymi zmianami) wyraźnie opisuje podmioty zobowiązane do zapewnienia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku określonych rodzajów odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Ustawodawca celowo zobowiązał Gminę (Zamawiającego) do osiągnięcia ww. poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, ponieważ przekazał instrumenty prawne, dzięki którym może reagować na niezgodnie z regulaminem zachowania właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych.
Wykonawca nie posiada żadnych instrumentów prawnych wobec właścicieli nieruchomości, a uzyskanie poziomów recyklingu oraz masy składowanych odpadów biodegradowalnych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów rozporządzeni  jest uzależnione tylko i wyłącznie od ilości i jakości prowadzonej segregacji.
Czy z związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przywołanych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Projektu Umowy i prowadzenia sprawozdawczości wyłącznie w oparciu o wymagania zawarte w Ustawach i Rozporządzeniach.
W jaki sposób Wykonawca ma wykazać odzysk leków, skoro leki zgodnie z prawem, nie podlegają odzyskowi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że działając  w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyniku zapytania skierowanego do Zamawiającego, wprowadza następujące zamiany do treści SIWZ, dotyczące treści załącznika nr 2 do SIWZ w pkt 7.3:
- dotychczasowe brzmienie pkt 7.3. załącznika nr 1 do SIWZ:
"7.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zakresie realizacji części I- IV oraz V zamówienia osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów na poziomie co najmniej 30% w roku 2018".
- brzmienie pkt 7.3. załącznika nr 1 do SIWZ po zmianach:
"7.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zakresie realizacji części I- IV  zamówienia osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów na poziomie co najmniej 30% w roku 2018".

Pytanie  nr 8:
 Dotyczy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno.
Czy Wykonawca ma wyposażyć wszystkie punkty gromadzenia odpadów w pojemniki na bioodpady? Jeżeli nie, czy Zamawiający może podać ilość punktów, które mają zostać wyposażone i wielkość pojemników na frakcję BIO?
Odpowiedź:
1.    Wykonawca wyposaża tylko te punkty, gdzie właściciele nieruchomości zgłoszą zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady.
2.    szacowana ilość punktów na dzień udzielenia odpowiedzi wynosi:
a)    700 punktów dla zagrody jednorodzinnej; wielkość pojemników na bioodpady - 120L
b)      20 punktów dla zagrody wielorodzinnej. Wielkość pojemników na bioodpady - 1100L.

Zamawiający dokładną ilość punktów poda Wykonawcy do 19 stycznia 2018r.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki