Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

   Gościno, 2017-12-11

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DOWOZY/01/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dowóz uczniów do szkół gminnych w roku 2018"

numer ogłoszenia: 627463 -N - 2017 z dnia 05.12.2017 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: B/DOWOZY/01/2018

PYTANIA z dnia 11.12.2017r.

Pytanie  nr 1:
Czy zamawiający dokona zmiany zapisu część XV pkt 7 SIWZ tak aby całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlegała zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia?
Zatrzymanie części zabezpieczenia przez dłuższy okres jest nieuzasadnione ze świadczeniem usług przewozu osób nie wiąże się bowiem udzielenie gwarancji lub rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że działając  w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w wyniku zapytania skierowanego do Zamawiającego wprowadza następujące  zamiany  do treści SIWZ dotyczące  części XV pkt 7 SIWZ:
- dotychczasowe brzmienie pkt 7 części XV SIWZ:
"Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady".
- brzmienie pkt 7 części XV SIWZ po zmianach:
"Zamawiający zwróci całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane".

Pytanie  nr 2:
Czy zamawiający dokona zmiany zapisu § 2 umowy nr DOT.KZP.01.2018 (załącznika nr 9 do SIWZ) poprzez zmianę terminu końcowego na jaki umowa została zawarta na dzień 30 czerwca 2018r. tak aby ów termin był zgodny z końcem wykonania zamówienia zgodnie z część IV SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że działając  w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyniku zapytania skierowanego do Zamawiającego, wprowadza następujące zamiany do treści SIWZ, dotyczące treści załącznika nr 9, tj. §2 wzór umowy nr DOT.KZP.01.2018:
- dotychczasowe brzmienie §2 wzoru umowy nr DOT.KZP.01.2018  :
"Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony - tj. od 02.01.2018r.do 31.12.2018r."
- brzmienie §2 wzoru umowy nr DOT.KZP.01. po zmianach:
"Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony - tj. od 02.01.2018r.do 30.06.2018r."

Pytanie  nr 3:
W kontekście zapisów § 3 ust 4 i § 8 ust 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wnosimy o jednoznaczne wskazanie czy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługi obejmuje również opiekunów, których ma obowiązek zapewnienia wykonawca?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy zatrudnienia opiekunów (osób, o których mowa w treści § 3 ust 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) w oparciu o umowę o pracę.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki


Odpowiedzi

499 KBPobierz