Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA

Gościno, dnia 25.09.2017 r.

OŚR.6220.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), stosownie do art. 33 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Farmy fotowoltaicznej Gościno Dwór II z lokalizacją na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 227 obr. Gościno Dwór, gmina Gościno, powiat kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gościna.
Postępowanie prowadzone jest w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Kołobrzegu.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie, pokój nr 5 lub w sekretariacie Urzędu.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. do 16.10.2017 r.

Burmistrz Gościna jest właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia IG września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 2C2, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

 

Obwieszczenie

42 KBPobierz