Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA

Gościno, dnia 25.09.2017 r.

OŚR.6220.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), stosownie do art. 33 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Farmy fotowoltaicznej Gościno Dwór II z lokalizacją na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 227 obr. Gościno Dwór, gmina Gościno, powiat kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gościna.
Postępowanie prowadzone jest w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Kołobrzegu.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie, pokój nr 5 lub w sekretariacie Urzędu.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. do 16.10.2017 r.

Burmistrz Gościna jest właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia IG września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 2C2, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

 

Obwieszczenie

42 KBPobierz