Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-06-22

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/ZAMIATARKA/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "dostawa jednej nowej zamiatarki elewatorowej"

numer ogłoszenia: 534407 – 2017 z dnia 19.06.2017 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.: B/ZAMIATARKA/2017

PYTANIA z dnia 21.06.2017r.

Pytanie  nr 1:
Czy zamawiający dopuszcza dodatkowa szczotkę talerzową hydraulicznie wysuwaną umożliwiającą wymiatanie poboczy?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie  nr 2:
Czy zamawiający dopuści w okresie gwarancji aby wykonawca zobowiązał się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie tego kryterium oceny, w taki sposób, że pkt XIII.4.4)a) i b) przyjmuje brzmienie:
"4) każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym jako "serwis gwarancyjny" w następujący sposób:
a)    w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę minimalnego wymaganego przez Zamawiającego okresu realizacji naprawy, tj. 5 dni roboczych liczone od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - ofercie zostanie przyznane w tym kryterium "0" punktów
b)    w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu naprawy ciągnika w ciągu 3 dni roboczych lub w okresie krótszym, liczonego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - ofercie zostanie przyznane w tym kryterium "10" punktów".
Zmianie ulega również zapis w pkt III SIWZ (GWARANCJA), gdzie zapis "2 dni" zamawiający zamienia na zapis "5 dni".

Pytanie  nr 3:
Czy zamawiający odstąpi od zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie?
Nie.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki