Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis

Podstawa prawna
art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub odpowiednio rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350). Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dział dziewiąty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232; Dz. U z 2017 r. poz.1641). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowiące pomoc de minimis;
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  5. Zaświadczenia lub Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;
  6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  7. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania;
  8. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  10. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika.

II.OPŁATY:
Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do  60 dni.

IV.KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU
Samodzielne stanowisko d/s oświaty (OŚW)
Wanda Milas - inspektor;  pokój nr 11A
tel. 943513392

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Wniosek winien być złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowiące pomoc de minimis,

40 KBPobierz

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

78 KBPobierz

3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

44 KBPobierz

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

26 KBPobierz

5. Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

27 KBPobierz

6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

27 KBPobierz

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

230 KBPobierz