Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2016 r. poz. 1943 t.j. ze zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r. poz. 23 t.j. ze zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU  z 2014 r. poz. 232 t.j.) ;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2016 r. poz. 2094);
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU z 2014 r. poz. 1145 ze zm.);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
2. Załączniki wymagane:
• Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
• Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Gościno

Opłaty
Nie pobiera się.
Miejsce Złożenia Dokumentów
Sekretariat urzędu lub pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu.
Termin załatwiania sprawy
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Komórka odpowiedzialna - osoba do kontaktu
Samodzielne stanowisko d/s oświaty (OŚW)
Wanda Milas - inspektor;  pokój nr 9
tel. 943513392

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

1. wniosek

102 KBPobierz

2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy

130 KBPobierz

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy,

73 KBPobierz

4. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań

26 KBPobierz

5. Formularz

156 KBPobierz

6. zawiadomienie o zawarciu umowy

53 KBPobierz

7. zawiadomienie o rozwiązaniu umowy

51 KBPobierz