Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2016 r. poz. 1943 t.j. ze zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r. poz. 23 t.j. ze zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU  z 2014 r. poz. 232 t.j.) ;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2016 r. poz. 2094);
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU z 2014 r. poz. 1145 ze zm.);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
2. Załączniki wymagane:
• Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
• Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Gościno

Opłaty
Nie pobiera się.
Miejsce Złożenia Dokumentów
Sekretariat urzędu lub pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu.
Termin załatwiania sprawy
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Komórka odpowiedzialna - osoba do kontaktu
Samodzielne stanowisko d/s oświaty (OŚW)
Wanda Milas - inspektor;  pokój nr 9
tel. 943513392

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

1. wniosek

102 KBPobierz

2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy

130 KBPobierz

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy,

73 KBPobierz

4. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań

26 KBPobierz

5. Formularz

156 KBPobierz

6. zawiadomienie o zawarciu umowy

53 KBPobierz

7. zawiadomienie o rozwiązaniu umowy

51 KBPobierz