Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent ds. księgowości

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 referent ds.  referent ds. księgowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI   - Urząd Miejski w Gościnie,
                                                  ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno

DOTYCZY ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO:

 1.  referent ds. księgowości
 2. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy - 1/1 etatu
 3. warunki wynagradzania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

I. WYMAGANIA: niezbędne, które kandydat winien spełnić:

1.    zostały określone w art. 6 ust. 1 i 4  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym:
1)    posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi, gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
4)    brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5)    posiada nieposzlakowana opinię,
6)    stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

2. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne pozwalające na prowadzenie spraw w zakresie określonym w pkt II ogłoszenia.

WYMAGANIA DODATKOWE
1.    znajomość przepisów: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawy o podatkach opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o samorządzie gminnym,
2.    mile widziane i dodatkowo punktowane umiejętność:
1)    wykształcenie wyższe  ekonomiczne,
2)    znajomość systemu zarządzania budżetami  jst - sprawozdawczość jednostek organizacyjnych " BeSTi@",
3)    znajomość aplikacji Finanse i Księgowość, Budżet, Majątek Trwały (ZETO),
4)    znajomość księgowości budżetowej.

3.    predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawozdawczość  budżetowa,
 2. sporządzanie deklaracji po centralizacji VAT,
 3. sporządzanie  jednolitych plików kontrolnych,
 4. ewidencja wydatków w oparciu o klasyfikację budżetową,
 5. ewidencja księgowa inwestycji.

III. WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 2. Życiorys zawodowy z opisem przebiegu praktyk zawodowych (druk do pobrania – kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia.
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego) – druk do pobrania
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania)
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) – druk do pobrania.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością
.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy - 1 etat
Praca:
    w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
    w zespole
    przy sztucznym oświetleniu
wymagająca:
    wymuszonej pozycji ciała
    szczególnej koncentracji
    obsługi komputera i programów komputerowych
    obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
    wyjazdów w delegację oraz na teren całej gminy
    dobrej ostrości wzroku
    częstego kontaktu z ludźmi
    przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

VI. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
Dokumenty niezbędne:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 2. Życiorys zawodowy z opisem przebiegu praktyk zawodowych (druk do pobrania – kwestionariusz osobowy).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia.
 4. Kserokopie świadectw prac.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego) – druk do pobrania
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania)
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) – druk do pobrania

VII. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2017 roku
      Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Gościnie,
ul. IV Dywizji WP 58, pok. nr 7 
78-120 Gościno

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres sekretarz@goscino.com.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

 

 

 

Życiorys zawodowy z opisem przebiegu praktyk zawodowych – kwestionariusz osobowy

35 KBPobierz

Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

20 KBPobierz

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

21 KBPobierz

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

23 KBPobierz