Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części obrębu Wierzbka Dolna


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2016 r. poz. 788 z późn. zm.) art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 29  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Gościnie Uchwały Nr XXXVII/223/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzbka Dolna, przyjętego Uchwałą Nr XIX/143/04 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 września  2004 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu na cele funkcji magazynowych z zapleczem socjalnym oraz usługi handlu.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, pokój nr 16, w godz. 7.00 – 15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w projektu miejscowego planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, e-mail: goscino@goscino.com.pl.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gościna.

BURMISTRZ GOŚCINA
mgr inż. Marian Sieradzki