Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-03-15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 3. Stan dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Gościno.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Gościno,
 • określenia, że przepisów art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 t.j., poz. 2249, poz. 2260, z 2015 r. poz. 1936) nie stosuje się do innych drzew lub krzewów,
 • zawarcia porozumienia międzygminnego,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego  ustawą - Prawo oświatowe na okres od  dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • uchylenia uchwały Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbka Dolna, gmina Gościno,
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych  i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gościno,
 • zmian w budżecie na rok 2017.
 1. Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Gościno

34 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie określenia, że przepisów art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 t.j., poz. 2249, poz. 2260, z 2015 r. poz. 1936) nie stosuje się do innych drzew lub krzewów

38 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

28 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

54 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

30 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbka Dolna, gmina Gościno

42 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gościno

40 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

88 KBPobierz