Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-03-15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 3. Stan dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Gościno.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Gościno,
 • określenia, że przepisów art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 t.j., poz. 2249, poz. 2260, z 2015 r. poz. 1936) nie stosuje się do innych drzew lub krzewów,
 • zawarcia porozumienia międzygminnego,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego  ustawą - Prawo oświatowe na okres od  dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • uchylenia uchwały Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbka Dolna, gmina Gościno,
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych  i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gościno,
 • zmian w budżecie na rok 2017.
 1. Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Gościno

34 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie określenia, że przepisów art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 t.j., poz. 2249, poz. 2260, z 2015 r. poz. 1936) nie stosuje się do innych drzew lub krzewów

38 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

28 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

54 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

30 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbka Dolna, gmina Gościno

42 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gościno

40 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

88 KBPobierz